Imprimare

Măsura 411-12 | Instalarea tinerilor fermieri

Măsura 411-12

Instalarea tinerilor fermieri

Argumentarea necesităţii sprijinului

Aşa cum a reieşit din analiza diagnostic şi analiza SWOT, una din problemele grave cu care se confruntă teritoriul nostru este şi aceea a îmbătrânirii populaţiei rurale, implicit şi a fermierilor. Din cauza fărâmiţării excesive a terenurilor şi a costurilor mari pentru efectuarea cadastrului şi intabularea terenurilor agricole, fiii fermierilor în vârstă nu deţin oficial terenuri, chiar dacă de multe ori părinţii le cedează exploatarea anumitor suprafeţe. Situaţia nu este acceptabilă pentru tineri care nu se simt în siguranţă atâta vreme cât nu sunt proprietari de drept, nu pot accesa anumite proiecte de dezvoltare care de regulă impun dovedirea dreptului de deţinere a terenului. Ca atare mulţi aleg să plece în străinătate la muncă, obţinând un venit mai mare şi mai sigur.

 

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a sectorului agricol, având ca efect atât îmbunătăţirea competitivităţii acestuia, cât şi îmbunătăţirea vieţii sociale a comunităţilor rurale. Generaţia tânără de fermieri poate să îndeplinească mai uşor cerinţele pe care societatea le solicită profesiei de agricultor şi totodată şi pe cele cerute prin reglementările Politicii Agricole Comune: securitate alimentară, igiena şi bunăstarea animalelor, diversificare, obţinere de produse locale de calitate superioară, conştientizare a rolului pe care îl joacă agricultura în combaterea schimbărilor de clima (utilizarea energiei regenerabile, biodiversitate, reducerea emisiilor de dioxid de carbon), creare de locuri de muncă şi creştere economică în mediul rural, conştientizare a efectelor negative determinate de abandonul terenurilor agricole.

Tinerii fermieri promovează, de asemenea, o gamă largă de activităţi (turism rural, conservarea tradiţiilor şi moştenirii culturale), participă la asocierile locale.

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei

Obiectivele măsurii

Obiective generale

- Îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă;

- Îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.

Obiective specifice

Creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.

Obiective operaţionale

Creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.

Domeniul de acţiune

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:

a) Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole;

b) Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole;

c) Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;

d) Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare.

Beneficiari

Sprijinul financiar prevăzut pentru această măsură, se acordă fermierilor care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului următoarele condiţii:

a) Au vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima dată în exploataţiile agricole, ca şi conducători (şefi) ai exploataţiei;

b) Deţin sau se angajează să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;

c) Prezintă un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei;

d) Sunt membri ai familiei de fermier, care au lucrat mai mult de 50% din timpul lor de lucru în cadrul fermei (nu neapărat în ferma familiei de fermier) cu cel puţin 12 luni înaintea instalării sale pe cont propriu.

Nivelul minim de calificare solicitat este:

- absolvent de liceu sau de şcoală profesională/şcoală de arte şi meserii în domeniul agricol, veterinar şi economic cu profil agricol;

- absolvent de liceu, scoala de 10 clase sau scoala profesionala, care prezintă un certificat de calificare sau un certificat de absolvire a unui curs de formare de minim 150 de ore în domeniul agricol;

Criterii generale de selecţie: conf. Ghidului solicitantului pentru măsura 112

Criterii de selecţie locală: se vor selecta câte un beneficiar pe comună.

Se acordă prioritate celor care:

-          investesc un procent mai mare decât ceilalţi în domeniul agrícol specific;

-          îşi investesc o anumită sumă în instalaţii energetice neconveţionale.

Volumul sprijinului

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub forma de primă, în două tranşe.

Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier.

Sprijinul pentru instalare este de 12.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/1 UDE dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/exploataţie

 FINANŢARE

Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţie publică naţională Contribuţie privată
13  30 000 390 000 312 000 78 000 0

 

Cuantificarea obiectivelor pentru indicatorii comuni UE

Tipul deindicator Indicator Ţinta
2007 -2013
Realizare Numărul total de tineri fermieri sprijiniţi 13
din care femei  5
după tipul sectorului agricol/tipul de producţie în conformitate cu Decizia (CE) 369/2003*  
 cultura cerealelor 9
 cresterea animalelor 4
Volumul total al investiţiilor (Euro) 520.000
Rezultat Creşterea valorii adăugate brute în fermele care beneficiază de sprijin (Euro) 128.000
Impact** Creşterea economică ( Euro) 2.362.000
din care contribuţia Măsurii 112 103.250
Creşterea productivităţii muncii Creştere anuală
cu 8%

 

Indicatori specifici locali

Tip indicator Indicator Ţintă2007-2013
Rezultat Numar de actiuni promovate de parteneriate/forme asociative
Număr de acţiuni ce includ componente de protejare a mediului Nu este cazul